40,20,-30,60,1
600,600,60,1,3000,1000,25,500
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Rada Osiedla - skład, regulamin
Zapraszamy do skorzystania z Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.
Od 1 stycznia 2023 roku zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych kursujących na Krzyżowniki-Smochowice
Spotkanie informacyjne w sprawie budowy ulic Łebska, Łagowska, Kociewska, Żukowska
Konsultacje dotyczące terenu Smochowice Południe w rejonie ulic położonych pomiędzy Wejherowską, Starogardzką, Pniewską, Pelplińską.
Nowe centrum Smochowic - koncepcja przebudowy
Spotkanie informacyjne w sprawie terenu przy ulicy Przytocznej
Koncepcja przebudowy ulic Leśnowolskiej i Łagowskiej
Uchwały Rady Osiedla
Protokoły z sesji Rady Osiedla
Piszemy, dzwonimy do naszej Rady Osiedla...
Dziura w jezdni, chodniku ? Awaria sygnalizacji ? Uszkodzenie studzienki kanalizacji deszczowej ? Zimowe utrzymanie ? Zgłoś awarię, dzwoń !!!
Dyżury Radnych Osiedla w każdą środę...
Co słychać na naszym Osiedlu...
Można pobrać, poczytać...
Galerie z osiedlowych wydarzeń...
Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż części ul. Dąbrowskiego
Projekt Kompleksu Rekreacyjnego w rejonie ulic Lubowska, Brodnicka, Maszewska, Myśliborska
Nasz projekt ogólnomiejski wygrał Poznański Budżet Obywatelski 2016
Projekt PUMPTRACK wygrał w Poznańskim Budżecie Obywatelskim 2016 wśród projektów dzielnicowych.
A może dostępny dla wszystkich edukacyjny park leśny zamiast pola golfowego ?
Jak palić w piecu oszczędnie, bez dymu i pretensji sąsiadów ? Kliknij
Inwestycje, remonty

Rada

Informujemy, że w dniu 8 maja 2023 roku (poniedziałek) planowana jest LXV sesja Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice.

Sesja odbędzie się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość na podstawie art. 15zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z zm.) oraz § 27 ust. 1 pkt 2 uchwały nr LXXVI/1148/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Krzyżowniki-Smochowice.

Rozpoczęcie sesji o godzinie 19:00.

Przypominamy, że niezależnie od doraźnych potrzeb, Rada Osiedla zbiera się na sesjach w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca (z wyjątkiem dni świątecznych).

 

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników sesji rad osiedli.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań.
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych (IOD), z którym można się kontaktować poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań.
3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit, c, e RODO w jednym lub w kilku z poniżej określonych celów:
a) wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w zakresie przewidzianym przepisami prawa (art. 18 i 20 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz uchwały Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutów osiedli – jednostek pomocniczych Miasta Poznania, numery LXXVI/1113-1154/V/2010) - zapewnienie jawności i dostępności do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej, w tym sporządzenie protokołów z przebiegu sesji,
b) wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i art. 15zzx ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) – zapewnienie transmisji audiowizualnej lub teleinformatycznej z posiedzeń organów.
4. Zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych może obejmować: imię, nazwisko, e mail, wizerunek, barwa głosu oraz inne kategorie danych, które uczestnik w trakcie obrad sesji Rad Osiedli może przekazać Administratorowi.
5. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, na zasadach i w granicach określonych w rozdziale III RODO.
7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych przez mieszkańców jest dobrowolne. Zakres udostępnianych Administratorowi danych wynika m.in. z konfiguracji systemu wykorzystywanego do obsługi sesji Rad Osiedli (sterowanie mikrofonem i kamerą), jaką zastosuje osoba, której dane dotyczą tj. uczestnik zdalnej sesji. Natomiast przez radnych osiedlowych podanie danych jest obowiązkowe i niezbędne do wzięcia udziału w sesji zdalnej Rady Osiedla.
9. Przebieg obrad sesji Rad Osiedli jest rejestrowany na nośniku informacji przy użyciu systemu wykorzystywanego do obsługi sesji Rady Osiedli.
10. W związku ze zdalnym trybem obradowania Rady Osiedla, do którego wykorzystywany jest program ZOOM dostarczony przez Zoom Video Communications, Inc Pani/Pana dane osobowe przekazywane są do państwa trzeciego będącego poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego na podstawie art. 46 ust. 2 lit. c) RODO (standardowe klauzule umowne).
11. W związku z tym, iż Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził nieważność decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej (UE) 2016/1250 w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA, Administrator danych osobowych wdrożył dodatkowe zabezpieczenia celem ich ochrony. Szczegółów w tym zakresie udziela IOD. Więcej informacji nt. przetwarzania danych osobowych przez Zoom Video Communications, Inc znajduje się w Polityce Prywatności Zoom.
12. Dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
13. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów, w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

 

Planowany porządek obrad:  

 1. Otwarcie sesji, powołanie protokolanta, przedstawienie porządku obrad.
 2. Oświadczenia.
 3. Komunikaty.
 4. Informacje Komisji działających przy Radzie Osiedla.
 5. Informacje Zespołu redakcyjnego „Nasze Krzyżowniki – Smochowice”.
 6. Sprawozdanie Zarządu z wydanych opinii i rozpatrzonych spraw w związku z upoważnieniem Zarządu Osiedla wyrażonym w uchwale nr II/6/VIII/2019 Rady Osiedla oraz przedstawianie bieżącej informacji z prac Zarządu w okresie między sesjami Rady.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie diet dla członków organów Osiedla.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu zmiany stałej organizacji ruchu na ul. Łebskiej.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu zmiany stałej organizacji ruchu na ul. Tczewskiej.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie wniosku do Zarządu Dróg Miejskich o dokonanie zmian w planach finansowych na 2023 r.
 11. Wolne głosy i wnioski.
 12. Zakończenie sesji.

Uzupełnienie porządku obrad:

(-)

 

Dane do logowania i podłączenia do sesji zdalnej w oparciu o platformę ZOOM:
Identyfikator: 859 4821 1284
Hasło: sesjaROKS

Link bezpośredni do sesji zdalnej w oparciu o platformę ZOOM:

https://us02web.zoom.us/j/85948211284?pwd=b0s3ZjQ1b1Q0Szhab3E1djZ2Sm51UT09

Prowadzenie sesji, uprawnienia i obowiązki uczestników uregulowane są w Regulaminie Rady Osiedla uchwalonym na podstawie uchwały nr LXXVI/1148/V/2010 Rady Miasta Poznania oraz uchwały nr XLVIII/226/VII/2017 i LXIV/292/VII/2018 Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice.

Z treścią Statutu Osiedla i Regulaminem Rady Osiedla można zapoznać się na stronie www.krzyzowniki-smochowice.pl w zakładce „O nas”.

Osoby uczestniczące w sesji z chęcią zabrania głosu proszone są o uruchomienie dwukierunkowo urządzeń transmisji audiowideo oraz podanie przy logowaniu imienia i nazwiska w celu ujęcia w protokole z obrad sesji. Powyższe nie dotyczy pozostałych osób, których uczestnictwo ograniczone jest do skorzystania z uprawnień wynikających z Art. 61 Konstytucji RP.

Ze wzgledów technicznych prosimy o wcześniejsze logowanie, które będzie udostępnione od godziny 18.50.