40,20,-30,60,1
600,600,60,1,3000,1000,25,500
90,300,1,50,12,25,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
Rada Osiedla - skład, regulamin
Zapraszamy do skorzystania z Punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej.
Od 1 stycznia 2023 roku zmiany w funkcjonowaniu linii autobusowych kursujących na Krzyżowniki-Smochowice
Spotkanie informacyjne w sprawie budowy ulic Łebska, Łagowska, Kociewska, Żukowska
Konsultacje dotyczące terenu Smochowice Południe w rejonie ulic położonych pomiędzy Wejherowską, Starogardzką, Pniewską, Pelplińską.
Nowe centrum Smochowic - koncepcja przebudowy
Spotkanie informacyjne w sprawie terenu przy ulicy Przytocznej
Koncepcja przebudowy ulic Leśnowolskiej i Łagowskiej
Uchwały Rady Osiedla
Protokoły z sesji Rady Osiedla
Piszemy, dzwonimy do naszej Rady Osiedla...
Dziura w jezdni, chodniku ? Awaria sygnalizacji ? Uszkodzenie studzienki kanalizacji deszczowej ? Zimowe utrzymanie ? Zgłoś awarię, dzwoń !!!
Dyżury Radnych Osiedla w każdą środę...
Co słychać na naszym Osiedlu...
Można pobrać, poczytać...
Galerie z osiedlowych wydarzeń...
Ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż części ul. Dąbrowskiego
Projekt Kompleksu Rekreacyjnego w rejonie ulic Lubowska, Brodnicka, Maszewska, Myśliborska
Nasz projekt ogólnomiejski wygrał Poznański Budżet Obywatelski 2016
Projekt PUMPTRACK wygrał w Poznańskim Budżecie Obywatelskim 2016 wśród projektów dzielnicowych.
A może dostępny dla wszystkich edukacyjny park leśny zamiast pola golfowego ?
Jak palić w piecu oszczędnie, bez dymu i pretensji sąsiadów ? Kliknij
Inwestycje, remonty

Rada

Informujemy, że w dniu 3 sierpnia 2020 roku (poniedziałek) planowana jest XVIII sesja Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice.

Sesja odbędzie się w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość na podstawie art. 15zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z zm.) oraz § 27 ust. 1 pkt 2 uchwały nr LXXVI/1148/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Krzyżowniki-Smochowice.

Rozpoczęcie sesji o godzinie 19:00.

Przypominamy, że niezależnie od doraźnych potrzeb, Rada Osiedla zbiera się na sesjach w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca (z wyjątkiem dni świątecznych).

 

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla uczestników sesji rad osiedli.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu Kolegiackim 17, 61-841 Poznań
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z uchwał Rady Miasta Poznania z dnia 31 sierpnia 2010 r. nr LXXVI/1113-1154/V/2010, w sprawie uchwalenia statutów osiedli – jednostek pomocniczych Miasta Poznania, którym jest sporządzanie protokołów z sesji Rad Osiedli oraz art. 18 ust. 1 w zw. z art. 20 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.1429 ze zm.). Przebieg sesji może być rejestrowany na nośniku informacji. Wykaz uchwał Rady Miasta Poznania w sprawie uchwalenie statutów poszczególnych osiedli jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej (https://bip.poznan.pl/bip/klauzula-informacyjna,p,50431.html).
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. Przebieg sesji zarejestrowany na nośniku informacji będzie przechowywany przez 5 lat.
5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
c) żądania usunięcia danych, gdy:
• dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
• dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
• osoby te kwestionują prawidłowość danych
• przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
• Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane przez Administratora w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
9. W przypadku odbywania sesji lub podejmowania rozstrzygnięć, w tym uchwał z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (na podstawie z art. 15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe np. imię i nazwisko, adres e-mail, wizerunek.
10. W przypadku zdalnego trybu obradowania Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego (tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Do zdalnego trybu obradowania rady osiedla jest wykorzystywany program ZOOM dostarczony przez Zoom Video Communications, Inc. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Zoom Video Communications, Inc znajdzie Pani/Pan na stronie EU-U.S. and Swiss-U.S. Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNkCAAW&status=Active) oraz stronie dostawcy (https://zoom.us/docs/en-us/privacy-and-security.html). Ponadto, w przypadku transmisji obrad na serwisie YouTube Pani/Pana dane osobowe trafią do właściciela serwisu YouTube (tj. Google LLC) na zasadach określonych przez tego dostawcę (dostępne pod adresem https://www.youtube.com/intl/pl/about/ oraz https://policies.google.com/privacy).

Planowany porządek obrad:  

 1. Otwarcie sesji, powołanie protokolanta, przedstawienie porządku obrad.
 2. Oświadczenia.
 3. Komunikaty.
 4. Informacje Komisji działających przy Radzie Osiedla.
 5. Informacje Zespołu redakcyjnego „Nasze Krzyżowniki – Smochowice”.
 6. Sprawozdanie Zarządu z wydanych opinii i rozpatrzonych spraw w związku z upoważnieniem Zarządu Osiedla wyrażonym w uchwale nr II/6/VIII/2019 Rady Osiedla oraz przedstawianie bieżącej informacji z prac Zarządu w okresie między sesjami Rady.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku do wydziałów i miejskich jednostek organizacyjnych o dokonanie zmian w planach finansowych na 2020 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych Miasta – osiedli na 2021 rok.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wniosku do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej o ujęcie uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „W rejonie ulic Białoborskiej i Słupskiej” w Poznaniu.
 10. Prezentacja przez Zarząd Osiedla projektu planu wydatków na 2021 r.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie projektu planu wydatków na 2021 r.
 12. Wolne głosy i wnioski.
 13. Zakończenie sesji.

 

Dane do logowania i podłączenia do sesji zdalnej w oparciu o platformę ZOOM:
Identyfikator: 869 7510 1979
Hasło: sesjaROKS

Link bezpośredni do sesji zdalnej w oparciu o platformę ZOOM:
https://us02web.zoom.us/j/86975101979?pwd=QmRJRk5HYnRLc1FJd1JaNlphNDV4UT09

Prowadzenie sesji, uprawnienia i obowiązki uczestników uregulowane są w Regulaminie Rady Osiedla uchwalonym na podstawie uchwały nr LXXVI/1148/V/2010 Rady Miasta Poznania oraz uchwały nr XLVIII/226/VII/2017 i LXIV/292/VII/2018 Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice.
Z treścią Statutu Osiedla i Regulaminem Rady Osiedla można zapoznać się na stronie www.krzyzowniki-smochowice.pl w zakładce „O nas”.

Osoby uczestniczące w sesji z chęcią zabrania głosu proszone są o uruchomienie dwukierunkowo urządzeń transmisji audiowideo oraz podanie przy logowaniu imienia i nazwiska w celu ujęcia w protokole z obrad sesji. Powyższe nie dotyczy pozostałych osób, których uczestnictwo ograniczone jest do skorzystania z uprawnień wynikających z Art. 61 Konstytucji RP.

Ze wzgledów technicznych prosimy o wcześniejsze logowanie, które będzie udostępnione od godziny 18.45.